HUISREGELS

Omdat er in mijn praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, hebben wij enkele huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Van onze cliënten verwachten wij:

 • Dat zij zich gedragen volgens de algemeen geldende normen en waarden.

 • Dat zij zodanig omgaan met de eigendommen van de praktijk dat hieraan geen schade ontstaat.

 • Dat zij na gebruik van de speelhoek en lectuur in de wachtkamer deze ook weer opruimen.

 • Dat zij in geval van calamiteiten de aanwijzingen opvolgen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer). De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets). Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

PRIVACY

Uiteraard ga ik zorgvuldig om met je gegevens. Wel is het nodig om een aantal van je gegevens vast te leggen in het patiëntregistratiesysteem, ten behoeve van het declareren bij de zorgverzekeraar, verslaglegging van het behandeltraject en van mijn eigen administratie. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Naast de bovengenoemde wet heb ik een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Naast de fysiotherapeut heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de geregistreerde gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 • Je hebt het recht om de gegevens die over je of jouw kind zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden opgeslagen in het medisch dossier.

 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

 • Nadat de behandeling beëindigd is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien.

 • Indien je van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kun je dit aan ons kenbaar maken.

Klachten

Heb je een klacht? Dan hoor ik dat graag.
Bekijk hier de klachtenregeling van het KNGF.

Fysio4Kids 2019